Teknillinen korkeakoulu
Tik-76.601 Ohjelmistotuotannon perusopintojakso
Process Modeling
Henna Pietiläinen
45356D
Ti


Muistio prosessien mallinnuksesta

1. Johdanto

Tulevaisuudessa Softwheren projektit tulevat olemaan suurempia ja vaativampia kuin aikaisemmin, joten niiden mallintamiseen täytyy kehittää joku selkeä menettelytapa. Nykyään Softwherellä ei ole vakiintunutta tapaa siitä miten ohjelmistoja eri projekteissa kehitetään ja se vaikeuttaa työntekijöiden siirtymistä projektiryhmästä toiseen ja uusien työntekijöiden sopeutumista yhtiön työskentelytapoihin.

Prosessijohtaminen perustuu organisaatiorajoista riippumattoman prosessiketjun luomiseen ja sen kehittämiseen. Prosessiketju lähtee liikkelle asiakkaan tarpeista ja päättyy siihen kun asiakas saa tuotteen käyttöönsä.

Prosessijohtamisen toteuttamisen haasteena on löytää todella lisäarvoa tuottamaton työ. Prosessia analysoitaessa saattaa jokin työ vaikuttaa yhden projektin kannalta hyödyttömältä ja lisäarvoa tuottamattomalta, mutta sen poistaminen saattaakin vaarantaa osaamisen ja yrityksen uudistumiskyvyn muutaman vuoden päästä.

2. Hyödyt prosessien analysoinnista

Niilo Nörtti epäili ettei prosessien analysoinnista ole niin paljoa hyötyä kuin siitä on haittaa. Tässä kappaleessa pyrin perustelemaan miksi prosessien analysointi ja mallintaminen on hyödyllistä.

Prosessien analysoinnilla ja mallinnuksella voidaan vähentää työmäärää, jolloin projektin ja yhtiön tuottavuus paranee, analysointi ja mallinnus mahdollistavat myös monimutkaisten prosessien hallinnan, parantavat tuotteen laatua, sekä vähentävät prosessin kierrosaikaa.

Prosessien mallintaminen siis tulee parantamaan työtehoa, helpottamaan työskentelyä, sekä vähentämään virhetilanteita. Mallintamisen alussa työtehoa tietysti kuluu kun sopivia mallinnustapoja etsitään, mutta kun kaikkialla yhtiössä käytetään samoja menettelytapoja mallinnuksen jälkeen helpottuu yhteistyön tekeminen merkittävästi, jonka lisäksi myös projektien seuranta helpottuu.

3. Prosessien hahmottaminen

Yksittäisten prosessien kokonaisuuksien hahmottamiseksi kannattaa selvittää seuraavat seikat: prosessin nimi, prosessin omistaja (taho, joka voi muuttaa, kehittää prosessia), prosessin asiakkaat, prosessin tarvitsemat lähtötiedot, prosessin edellyttämät resurssit, prosessin tuotokset, tuotteet, palvelut, prosessin päävaiheet, prosessin palautteiden käsittelytapa, prosessin onnistumisen mittarit, sekä indikaattorit.

Kokonaisuuden hahmottamisen jälkeen kuvataan esimerkiksi vuokaaviotekniikkaa käyttäen, mitä prosessissa tapahtuu. Vuokaavio kannattaa varustaa esimerkiksi juoksevalla numeroinnilla lisätietojen kohdistamiseksi prosessivaiheisiin. Vuokaavio voi olla hyvin pelkistetty eli se esittää vain peräkkäisiä ja rinnakkaisia tapahtumia tai vuokaavioon voidaan liittää sovitulla tavalla "input-tietoja", "output-tietoja", vastuita ja valtuuksia. Eräs tapa on käyttää työvaihekaaviota, jossa esitetään prosessiin liittyvät organisaation toiminnot tai osastot, joskus henkilötkin. Työvaihekaavion vahvuus on siinä, että kriittiset rajapinnat eri osastojen välillä tulevat esille. Prosessi voidaan kuvata myös hyvin sanallisestikin, esitetään kuvauksen yläreunassa prosessin toinen toisiaan seuraavat päävaiheet ja niiden alapuolelle kirjataan keskeiset tehtävät kussakin päävaiheessa. [1.]

3.1 Prosessimaisen kuvaustavan edut

Organisaation toiminnassa prosessimainen kuvaustapa edistää ainakin seuraavia seikkoja:

3.2 Prosessimaisen kuvaustavan ongelmia

Prosessimainen kuvaustapa on jatkohyödyntämisen kannalta ihanteellinen lähtökohta. Ongelmia saattavat silti aiheuttaa:

3. Perusprosessit

Yrityksen kannalta keskeisiä toimintoketjuja kutsutaan pääprosesseiksi (avainprosesseiksi eli ydinketjuiksi). Pääprosessi voidaan määritellä sellaiseksi prosessiksi, joka synnyttää asiakkaalle lisäarvoa ja jota tarvitaan yrityksen liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseen. Pääprosessien lisäksi on olemassa joukko niitä tukevia tukiprosesseja (support process). [2.]

Ohjelmistoyrityksen prosessit riippuvat yrityksen toimintatavasta. Koska Softwhere on asiakaskohtaisia ohjelmistoprojekteja myyvä ohjelmistotalo, sen tärkeimpiä pääprosesseja ovat asiakasprosessi ja ylläpitoprosessi. Tukiprosesseja ovat esimerkiksi rekrytointi ja henkilökunnan koulutus.

4. Prosessien omistajat

Prosessiajattelussa kullekin pääprosessille asetetaan prosessin omistaja, joka on sekä operatiivisessa vastuussa kyseisestä prosessista, että vastuussa prosessin toiminnan kehittämisestä. Organisaation yksiköt toteuttavat prosessin vaiheet, mutta omistaja vastaa kokonaisuuden kehittämisestä ja toiminnasta niin, ettei joku prosessin vaihe osaoptimoi itseään. Osaoptimointia tapahtuu yleensä yksittäisen organisaatioyksikön sisällä siten, että se pyrkii järjestelemään toimintansa omalta kannaltaan mahdollisimman mukavaksi, mikä saattaa olla ristiriidassa kokonaisuuden kanssa. [2.]

Softwherellä voitaisiin mielestäni toimia siten, että asiakasprosessin omistajaksi nimettäisiin SAD-projektin osalta minut, SAD-projektin projektipäällikkö. Uskoisin olevani hyvä valinta prosessin omistajaksi, koska minulla on halussani kokonaiskuva prosessista ja uskoisin pystyväni kehittämään sen toimintaa tehokkaampaan ja asiakaslähtöisempään suuntaan. Ylläpitoprosessin omistajaksi nimitettäisin Niilo Nörtin, koska hänellä on Softwherellä laajin tekninen osaamiskenttä ja halua parantaa yrityksessä käytettäviä työskentelymenetelmiä.

5. Miten prosessien mallintaminen tulisi aloittaa?

Prosessiajattelun soveltamsessa kannattaa lähteä liikkeelle siten, että ensin prosessikaavioiden piirtämisellä selvitetään yrityksen todellinen toimintatapa. Softwheren tapauksessa tämän pitäisi olla helppoa, sillä yritys on ollut valveutunut laatuasioissa. Kokonaistilanteen selvitys toimii kehittämistoimenpiteiden suunnittelun pohjana ja kommunikointivälineenä.

Laatuajattelun ja toiminnankehitystoimien tulisi keskittyä ensisijaisesti yrityksen pääprosesseihin siten, että muutokset tuovat lisäarvoa asiakkaalle. Sopivia kehittämistoiminnan analyysin avainkysymyksiä ovat mm. miksi tätä työtä tehdään ja miten se voitaisiin tehdä paremmin tai nopeammin.

Käytännössä on huomattu, että prosessinkehittämistä on hyvin hankala tehdä siten, että ensin piirretään uusi prosessimalli, joka sitten juurrutetaan vanhan prosessin tilalle. prosessien toteuttajien tulee nähdä uusi toimintamalli parempana kuin vanha. [2.]

6. Esimerkkidokumentaatio

Tässä kappaleessa käydään läpi ehdotus asiakasprosessin hahmottamiseksi Softwherelle. Alla olevassa kuvassa on kuvattu vuokaaviota käyttäen mitä prosessissa tapahtuu ja miten tapahtumat ovat sidoksissa toisiinsa. Kaaviossa esitetään myös prosessiajattelun ja organisaatiokaavion yhteys, jolloin myös kriittiset rajapinnat eri osastojen välillä tulevat esiin.

Kaaviossa käytetyt kirjainnumeroparit tarkoittavat seuraavia Softwheren toimintoja:

7. Lähteet

[1.] SFS-Sertifiointi Oy: Prosessien mallintaminen - kehittämisen lähtökohta
http://www.sfs.fi/sertif/jm397.html

[2.] Ilkka Haikala, Jukka Märijärvi: Ohjelmistotuotanto